กิจกรรมประชาสัมพันธ์และล่องเรือสำรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์​

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ประกอบด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมชลประทาน อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ ประชาชนร้านค้าริมคลอง และผู้นำชุมชนปลายบางที่ท่าเรือกำนันเชาว์ โดยได้ลงเรือสำรวจเส้นทางน้ำ รวบรวมข้อมูลสภาพกายภาพในแนวคลองมหาสวัสดิ์จากวัดชัยพฤกษมาลาถึงประตูน้ำฉิมพลีในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์และพื้นที่สองฝั่งคลอง และการขยายเส้นทางเดินเรือไปยังพื้นที่จังหวัดนครปฐม