การสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยา

สำรวจชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายการขนส่ง
และจราจร (สนข.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และ
การมีส่วนร่วม และนายชินกฤต เจริญธรรม  วิศวกรจราจร พร้อมคณะเดินทางไปยังชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อสำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเดินทางทางน้ำจากผู้แทนชุมชนวัดเทพนารี
วัดเทพากร วัดภคินีนาถวรวิหาร และวัดบวรมงคล