สำรวจข้อมูลและตรวจสอบการเข้าถึงท่าเรือ การเชื่อมต่อการเดินทางในลักษณะล้อ-ราง-เรือ

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ท่าเรือและการเข้าถึงเชื่อมต่อการเดินทางร่วมกับ สนข. เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและตรวจสอบการเข้าถึงท่าเรือ การเชื่อมต่อการเดินทางในลักษณะล้อ-ราง-เรือ สภาพปัญหาอุปสรรคของแต่ละท่าเรือ และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะในรายงานวิชาการ (Technical Paper) เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแนะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกท่าเรือไปยังสถานีรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่ใกล้ท่าเรือ

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จากการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 4 ท่าเรือ คือ ท่าเรือในคลองแสนแสบ ได้แก่ ท่าเรือสะพานหัวช้าง ท่าเรืออโศก ท่าเรือรามหนึ่ง และท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า พบว่าในภาพรวมสรุปได้ว่าท่าเรือในคลองแสนแสบไม่มีป้ายบอกทางเข้า-ออกท่าเรือ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักคอย หลังคาทางเดิน การจัดระเบียบทางเข้า-ออกท่าเรือ ไฟแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกท่าเรือ ขณะที่ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้าได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และได้มีการให้บริการเทียบท่าเรือแล้วสำหรับเรือไฟฟ้าของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และเรือด่วนเจ้าพระยา ธงเขียว โดยท่าเรือแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า

ท่าเรือสะพานหัวช้าง คลองแสนแสบ
ท่าเรืออโศก คลองแสนแสบ
ท่าเรือรามหนึ่ง คลองแสนแสบ
ท่าเรือสะพานพระนั่งเกล้า แม่น้ำเจ้าพระยา
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาและ สนข ได้ลงพื้นที่สำรวจคลองรังสิตประยูรศักดิ์และท่าเรือแต่ละแห่งในคลองที่ได้มีการก่อสร้างไว้แล้วในอดีตที่ผ่านมาจำนวนทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้งานทำให้ท่าเรือบางแห่งมีสภาพชำรุด ป้ายบอกตำแหน่งท่าเรือถูกต้นไม้บดบัง และเป็นที่พักของคนไร้ที่อยู่อาศัย


ที่ปรึกษาและ สนข. ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะพัฒนาเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางทางน้ำเสนอแนะที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาประกอบการจัดทำร่างแผนการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป


วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จากการลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 8 ท่าเรือ คือ ท่าเรือในคลองภาษีเจริญ ได้แก่ ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ ท่าเรือบางหว้า ท่าเรือเพชรเกษม 31 ท่าเรือเพชรเกษม 35 ท่าเรือในคลองผดุงกรุงเกษม คือ ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง และท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือราชินี ท่าเรือบางโพ พบว่าในภาพรวมสรุปได้ว่าท่าเรือในคลองภาษีเจริญไม่มีป้ายบอกทางเข้า-ออกท่าเรือ เส้นทางเข้า-ออกคับแคบ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพักคอย หลังคาทางเดิน ป้ายบอกข้อมูลตารางการเดินเรือ อัตราค่าโดยสาร ไฟแสงสว่าง เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาได้จัดทำข้อเสนอแนะปรับปรุงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออกท่าเรือ ขณะที่ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือ และท่าเรือสถานีรถไฟหัวโพงของคลองผดุงกรุงเกษมควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

ท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ


ท่าเรือบางหว้า คลองภาษีเจริญ
ท่าเรือเพชรเกษม 31 คลองภาษีเจริญ


ท่าเรือเพชรเกษม 35 คลองภาษีเจริญ


ท่าเรือสาทร แม่น้ำเจ้าพระยา
ท่าเรือราชินี แม่น้ำเจ้าพระยา
ท่าเรือบางโพ แม่น้ำเจ้าพระยา


ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง คลองผดุงกรุงเกษม


นอกจากนี้ ที่ปรึกษาและ สนข ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะพัฒนาเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กับท่าเรือเสนอแนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อการเดินทางทางน้ำระหว่างคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางทางน้ำเสนอแนะที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาประกอบการจัดทำร่างแผนการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป