ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์

สนข. และที่ปรึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน สมาคมเดินเรือไทย และร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ Power Point บรรยายเอกสารร่างกรอบแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ นำเสนอข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งหารือรายละเอียดร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์

การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบแนวทางการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์เพื่อให้มีความสมบูรณ์ต่อไป