การสำรวจคลองเปรมประชากร

ลงพื้นที่สังเกตการณ์และสำรวจความคิดเห็นชุมชนริมคลองเปรมประชากร

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยนายทวี วิชัยเมธาวี  วิศวกรจราจรและขนส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ชุมชน
ริมคลองเปรมประชากรเพื่อสังเกตการณ์วิถีชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนทำการเก็บข้อมูล และสอบถามความคิดเห็น
จากผู้แทนชุมชนริมคลองเปรมประชากร ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ประชาสมบูรณ์ ย่านดอนเมือง