การสำรวจคลองอ้อมนนท์

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนริมคลองอ้อมนนท์

ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยนายนราชัย ตันติวรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการขนส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็น
จากชุมชนริมคลองอ้อมนนนท์ รวม
3 จุดใหญ่ๆ ได้แก่ย่านวัดโตนด วัดบางอ้อยช้าง และวัดชลอ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมามีการใช้การเดินทางทางน้ำโดยส่วนใหญ่ เคยมีการให้บริการเดินเรือโดยสารเป็นประจำทุกวัน
เริ่มตั้งแต่ 05.00-22.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง วิ่งเส้นทางบางใหญ่ออกไปทางคลองบางกอกน้อยสิ้นสุดที่
แม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าช้าง และในช่วงปี พ.ศ. 2538-2545 บริเวณพื้นที่รอบคลองอ้อมนนท์ได้รับความนิยม
ด้านการท่องเที่ยวมาก มีนักท่องเที่ยวนั่งเรือจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเที่ยวชมวิถึชุมชนเป็นจำนวนมาก
โดยมาเที่ยวชมวัดต่าง ๆ ไหว้พระ ดูพิพิธภัณฑ์ของเก่า เที่ยวสวนผลไม้ สวนทุเรียน ปัจจุบันการสัญจรทางน้ำ
ลดลงไปมาก เนื่องจากมีการพัฒนาโครงข่ายถนนเข้าถึงทุกพื้นที่ แต่ก็ยังมีเรือโดยสารบริการบ้าง เฉพาะตอนเช้า และตอนเย็นเท่านั้น เพื่อให้บริการคนในชุมชนที่ต้องเดินทางไปทำงานในชุมชนเมือง

ในการสำรวจชุมชนครั้งนี้ ได้รับการประสานงาน แลความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพระครูสุพนธ์  เจ้าอาวาสวัดโตนด พระครูปลัดทนงค์  เจ้าอาวาสวัดชลอ นางสาวนันทนา แฮวอู  ผู้นำชุมชนหมู่บ้านบางประดู่ หมู่ 6 ต.ไทรม้า
นายสุคนธ์ คล้ายเจียว  ผู้ใหญ่บ้านบางกร่าง ชุมชนวัดโตนด และนายธีรวัฒน์ กลีบผึ้ง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง