การสำรวจคลองลาดพร้าว

สำรวจความคิดเห็นชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยนายนราชัย ตันติวรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเดินทางทางเรือจากผู้แทนชุมชนริมคลองแสนแสบ ย่านชุมชนลาดพร้าว 45  ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 และชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

            ในการลงชุมชนครั้งนี้ คณะผู้ทำการสำรวจชุมชนได้ลงเรือสังเกตุการณ์และชมวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองจากช่วงวัดลาดพร้าวถึงท่าเรือชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายจำรัส กลิ่นอุบล ผู้นำชุมชนลาดหร้าว 45 ในการจัดเรือนำชมและสังเกตการณ์เส้นทางสัญจรในคลองลาดพร้าว