การสำรวจ
คลองรังสิตประยูรศักดิ์

สำรวจชุมชนริมคลองรังสิต

     ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และ
นายชินกฤต เจริญธรรม วิศวกรจราจร พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเดินทางทางเรือ และแนวทางการพัฒนาจากผู้แทนชุมชนศาลเจ้า และชุมชนตลาดสุชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่า “ในอดีตราว 30 ปีที่แล้ว มีการใช้เรือเพื่อขนส่งสินค้า ขนทราย จากรังสิตไยังคลอง14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมทั้ง มีการใช้เรือไม้แจว เป็นเรือค้าขายอาหาร เช่นก๋วยเตี๋ยว กาแฟ ขนมต่างๆ แต่เลิกไปนานมากแล้ว เพราะมีก่อสร้างถนนเลียบคลอง ทำให้ผู้คนเลิกใช้การเดินทางทางน้ำมาใช้การสัญจรทางถนนแทน”