การสำรวจคลองประเวศบุรีรมย์

สำรวจชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์และคลองพระโขนง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และนายนราชัย ตันติวรวิทย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการขนส่ง พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง เพื่อสำรวจพื้นที่และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเดินทางทางน้ำจากผู้แทนชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ  และชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน

            ในการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มี คุณมนัส มิตรเจริญ  ประธานชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นางลักษณา ซงเต๊ะ  กรรมการมัสยิดชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นางหทัยรัตน์ แก้วมณี  กรรมการ/ชุมชนสัมพันธ์สุเหร่าบางมะเขือ นายสมาน โตหัวป่า  ประธานชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ และนายเดชา เดวีเลาะ  ประธานชุมชน
ทับช้างล่างฝั่งธน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ทั้งนี แต่ละคนต่างเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางทางเรือมาก่อน
รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาลำคลองในชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน