การสำรวจคลองบางลำพู

ทีมที่ปรึกษาสำรวจชุมชนริมคลองบางลำพู

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางลำพูเพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนริมคลองบางลำพู ณ ชุมชนวัดสังเวช และชุมชนบ้านพานถม ในโครงการ
ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

      ในการสำรวจและเก็บข้อมูลจากชุมชนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคาะห์เป็นอย่างดีจากนายสัญชัย ชื่นสิริมงคล 
อดีตประธานชุมชนวัดสังเวช และนางพิมศิริ  สุวรรณนาคร  ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง