การสำรวจคลองบางกอกใหญ่

สำรวจชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่

ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่เพื่อสังเกตการณ์และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ และแนวทางการพัฒนา จากผู้แทนชุมชนวัดสังข์กระจาย ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม และชุมชนตรอกตาแทนซึ่งเป็นชุมชน
ริมคลองกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา