กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในคลองขุดมหาสวัสดิ์

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำโดยเฉพาะในคลองขุดมหาสวัสดิ์ที่เน้นการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์ มีธรรมชาติริมคลองที่สวยงาม มีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผู้สนใจท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แสดงข้อมูลแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือที่เสนอแนะ ช่วงเวลาที่ให้บริการ อัตราค่าโดยสาร สรุปกิจกรรมและเสน่ห์ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางทางน้ำของพื้นที่