กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ให้บริการเดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่ปรึกษาได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อเป็นการแนะนำผู้ประกอบการ

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ดำเนินกิจการขนส่งโดยสารทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน ความเป็นมา การเดินเรือ เส้นทาง ประเภทลักษณะเรือที่ใช้ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร สภาพตลาดและผลการดำเนินงาน โอกาสในการขยายเส้นทาง ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์