กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ให้บริการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ คุณ เชาวลิต เมธยะประภาส ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด และเป็นนายกสมาคมเรือไทย ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเดินเรือในคลองแสนแสบ โดยได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน ความเป็นมา การเดินเรือ เส้นทาง ประเภทลักษณะเรือที่ใช้ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร สภาพตลาดและผลการดำเนินงาน โอกาสในการขยายเส้นทาง ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์