กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการสัมภาษณ์เชิงลึก บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ให้บริการเดินเรือโดยสารในคลองภาษีเจริญและคลองผดุงกรุงเกษม และเคยทดลองเดินเรือในคลองบางกอกใหญ่ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยที่ปรึกษาได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อเป็นการแนะนำผู้ประกอบการ

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ คุณอำนาจ  คงไทย  รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มระบบขนส่งมวลชน คุณคฑาธิป ศรมณี ผู้จัดการฝ่ายระบบขนส่งมวลชน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และคุณประวิตร โต้ประเสริฐ รักษาการผู้จัดการเดินเรือ โดยได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน ความเป็นมา การเดินเรือ เส้นทาง ประเภทลักษณะเรือที่ใช้ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร สภาพตลาดและผลการดำเนินงาน โอกาสในการขยายเส้นทาง ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป