กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับ Mr. Huub Vrenken ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Transport Economist / Multimodal Transport Specialist จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge/ Knowhow Transfer) และเทคโนโลยี (Technology Transfer) ให้กับเจ้าหน้าที่ สนข. เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน สนข. โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point ในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการเดินทางทางน้ำ โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ผู้จัดการโครงการ และ การบริหารจัดการและนโยบายส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวทางน้ำ กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Mr. Huub Vrenken ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ