กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและหารือผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ที่ให้บริการเรือโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้ประชุมหารือนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาเส้นทางการเดินทางทางน้ำที่เหมาะสมมีศักยภาพ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลเส้นทางการพัฒนาการเดินทางทางน้ำที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง รวมถึงความเป็นไปได้ ปัญหาอุปสรรค และความน่าสนใจในการดำเนินการลงทุนเดินเรือของผู้ประกอบการเดินเรือในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐกับผู้ประกอบการเพื่อให้มีโอกาสความเป็นไปได้ในการเดินเรือ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาฯ ของโครงการ