กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและหารือผู้ประกอบการเดินเรือ หจก. ทรัพย์ธนนคร

สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้ประชุมหารือนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาเส้นทางการเดินทางทางน้ำที่เหมาะสมมีศักยภาพ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลเส้นทางการพัฒนาการเดินทางทางน้ำที่เหมาะสมกับการพัฒนาเมือง รวมถึงความเป็นไปได้ ปัญหาอุปสรรค และความน่าสนใจในการดำเนินการลงทุนเดินเรือของผู้ประกอบการเดินเรือในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐกับผู้ประกอบการเพื่อให้มีโอกาสความเป็นไปได้ในการเดินเรือ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาฯ ของโครงการ