กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการรวบรวมข้อมูลการเดินเรือในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง)

ที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่สำรวจการเดินเรือในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำกับผู้ประกอบการเดินเรือในคลองพระโขนง ซึ่งผู้ประกอบการที่ให้บริการเดินเรือในคลองนี้จะเป็นเจ้าของเรือ มีอยู่ 4-5 ราย เรือที่ให้บริการเป็นลักษณะเรือหางยาว เครื่องยนต์ดีเซล ความจุผู้โดยสาร 25-30 คน/ลำ โดยที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลการเดินเรือ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐกับผู้ประกอบการเดินเรือ นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลต้นทุนการเดินเรือ เช่น ค่าต่อเรือ ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยผู้โดยสาร การขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ