กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการวิเคราะห์อัตราค่าเรือโดยสาร

ที่ปรึกษาได้ประชุมหารือร่วมกับ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลการเดินเรือโดยสาร โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร และสอบทานข้อมูลนำเข้า ตัวแปร และการคำนวณตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์โครงสร้างค่าโดยสารร่วมกับกรมเจ้าท่าของแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ