กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและหารือหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าโดยสาร

ที่ปรึกษาได้ประชุมหารือร่วมกับ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลการเดินทางทางน้ำและการเดินเรือโดยสาร โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์โครงสร้างค่าโดยสารตามประกาศของกรมเจ้าท่า ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลจากผู้ประกอบการเดินเรือ รายการคำนวณ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการ