กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ นำเสนอข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งหารือรายละเอียดร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์กับ ร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ คุณสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ที่ประตูน้ำมหาสวัสดิ์ คุณพรพนม บัวชื่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ถึงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์และพื้นที่สองฝั่งคลอง