กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสอบถามความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์

สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข. โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ Power Point บรรยายเอกสารร่างกรอบแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ นำเสนอข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งหารือรายละเอียดร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์

การประชุมครั้งนี้ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) เรื่องการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาชุมชนบริเวณคลองขุดมหาสวัสดิ์ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกี่ยวเนื่องในบริเวณดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบแนวทางการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อการเดินทางทางน้ำกรณีการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบแนวทางการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์เพื่อให้มีความสมบูรณ์ต่อไป