กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประตูน้ำฉิมพลีและประตูน้ำมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารร่างกรอบแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ นำเสนอข้อมูลโครงการแก่คุณสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล กรมชลประทาน ที่ประตูน้ำมหาสวัสดิ์ คุณเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 กรมชลประทาน ที่ประตูน้ำฉิมพลี และได้ประชาสัมพันธ์กับชุมชนบ้านศาลาดิน รวมทั้งคุณสมเชาว์ กนกกาญจนะ ผู้นำชุมชนปลายบาง/ประธานกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยได้ลงพื้นที่สำรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์ ลักษณะกายภาพท่าเรือ พื้นที่จอดรถ สะพานข้ามคลอง การเชื่อมโยงกับระบบราง สถานีรถไฟ การเข้าถึงท่าเรือ ลักษณะกายภาพของพื้นที่ริมคลอง และแหล่งท่องเที่ยว