กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจการเดินเรือในคลองขุดมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับหัวหน้ากลุ่มเดินเรือในคลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยใช้เอกสารแผนการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ และได้ลงพื้นที่สำรวจการเดินทางทางน้ำในคลองขุดมหาสวัสดิ์ ซึ่งใช้เรือหางยาว เครื่องยนต์ดีเซล ความจุผู้โดยสาร 20-26 คน/ลำ ให้บริการในเส้นทางช่วงวัดศรีประวัติถึงท่าช้าง ให้บริการเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและช่วงเร่งด่วนเย็น โดยที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลการเดินเรือ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร โอกาสในการขยายเส้นทาง ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐกับผู้ประกอบการเดินเรือ ที่ปรึกษายังได้สอบถามและรวบรวมข้อมูลต้นทุนการเดินเรือ เช่น ค่าต่อเรือ ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยผู้โดยสาร การขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการศึกษาโครงการ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้ล่องเรือสำรวจคลองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวเส้นทางเดินเรือใหม่ ๆ โดยได้ล่องเรือผ่านเส้นทาง คลองบางกอกน้อย ประตูน้ำกั้นคลองชักพระ คลองบางขุนศรี คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองบางหลวง บ้านศิลปินคลองบางหลวง ซึ่งสามารถเสนอแนะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้