กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสัมภาษณ์เชิงลึก สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับกรมเจ้าท่า โดยที่ปรึกษาได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารรายงานการบรรยายนำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อเป็นการแนะนำกรมเจ้าท่า

ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายชัยโรจน์ คงบรรณ วิศวกรโยธาชำนาญการ และหัวหน้างานออกแบบวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า และคณะทำงานฯ ของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยประเด็นที่หารือได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลแนวทางการออกแบบท่าเรือ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ใช้ออกแบบ ลักษณะโครงสร้าง รูปแบบและองค์ประกอบของท่าเรือ พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตหน้าที่ของกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการเดินทางทางน้ำ แผนงานโครงการปัจจุบันและในอนาคต ข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่ผ่านมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป