กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการกับท้องถิ่นและชุมชนคลองขุดมหาสวัสดิ์

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้พื้นที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเอกสารร่างกรอบแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ นำเสนอข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งหารือรายละเอียดร่างแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ร่วมกับชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ถึงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์และพื้นที่สองฝั่งคลอง