กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจทางน้ำในคลองขุดมหาสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือและผู้มาใช้บริการ และสำรวจทางน้ำในคลองขุดมหาสวัสดิ์ โดยได้ล่องเรือหางยาวที่จากท่าเรือศรีประวัติไปท่าเรือท่าช้าง ซึ่งเป็นเรือที่ให้บริการโดยคนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของเรือ โดยใช้เวลาเดินทางเฉลี่ยประมาณ 40 นาที ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ปัจจุบันมีการให้บริการเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น โดยได้รวบรวมข้อมูลการรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือต่าง ๆ ระยะเวลาในการเดินทาง สภาพปัญหาอุปสรรค