กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและรวบรวมข้อมูลการเดินเรือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลโครงการ ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์ คุณคฑาธิป ศรมณี ผู้จัดการฝ่ายระบบขนส่งมวลชน โดยรวบรวมข้อมูลต้นทุนการเดินเรือในคลองที่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ให้บริการ แนวโน้มปริมาณผู้โดยสาร อัตราค่าโดยสาร สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป