กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสัมภาษณ์เชิงลึก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ประกอบการเดินเรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธนนคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ให้บริการเดินเรือข้ามฟากหลายแห่งในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ คุณสุธีย์ สุภาพร กรรมการผู้จัดการ โดยได้สัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน ความเป็นมา การเดินเรือ เส้นทาง ประเภทลักษณะเรือที่ใช้ การให้บริการ เวลาที่ใช้ในการเดินเรือ การจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร ลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร ปริมาณผู้โดยสาร สภาพตลาดและผลการดำเนินงาน ต้นทุนการให้บริการ โอกาสในการขยายเส้นทาง ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป