กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจข้อมูลคลองขุดมหาสวัสดิ์

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ ได้แก่ คุณเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 กรมชลประทานที่ประตูน้ำฉิมพลี คุณสมเชาว์ กนกกาญจนะ ผู้นำชุมชนปลายบาง/ประธานกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองขุดมหาสวัสดิ์ และมีท่าเรือกำนันเชาว์ให้บริการ และคุณสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลปลายบาง/คณะทำงานท่องเที่ยวชุมชนปลายบาง และดูแลตลาดน้ำสองนครา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พร้อมกันนี้ได้สำรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์ และถ่ายวีดีโอรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตของพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ การสำรวจข้อมูลลักษณะกายภาพของแต่ละท่าเรือ ตั้งแต่ท่าเรือวัดชัยพฤกษมาลาถึงประตูน้ำมหาสวัสดิ์ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล การสำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่จอดรถ สะพานข้ามคลอง การเชื่อมโยงกับระบบรางสถานีรถไฟ การเข้าถึงท่าเรือ แหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำสองนครา โปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ ตลาดบ้านศาลาดิน โดยที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์และพื้นที่สองฝั่งคลอง และการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว