กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจพื้นที่โครงการเกาะญวน จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับประชาชนที่มาใช้บริการพื้นที่ และสำรวจรวบรวมข้อมูลโครงการเกาะญวน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีอัตลักษณ์ เกิดจากการพัฒนาของเทศบาลนครสวรรค์และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่คลองเดิมและร่องน้ำด้านในเกาะญวนให้เป็นแลนด์มาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนในพื้นที่ และเป็นแหล่งที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลในระดับอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ริมคลอง