กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ขับเรือและผู้ใช้บริการ ได้ลงเรือไฟฟ้าสำรวจข้อมูลตลอดเส้นทางทางน้ำของคลองผดุงกรุงเกษม ที่ให้บริการโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองเดินเรือ ให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสาร โดยได้รวบรวมข้อมูลเวลาในการเดินเรือ ลักษณะและสภาพกายภาพคลองผดุงกรุงเกษม การให้บริการเรือไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ สภาพปัญหาอุปสรรค ระดับน้ำ ระดับความสูงของช่องลอดสะพาน และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาโครงการต่อไป