กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสำรวจประตูน้ำฉิมพลี

ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่พัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยได้ลงพื้นที่เข้าพบหารือร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสดิ์ และคุณเพชรรัตน์ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 กรมชลประทานที่ประตูน้ำฉิมพลีในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของประตูน้ำฉิมพลีเพื่อให้เกิดเป็นจุดดึงดูดการเดินทางและเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในคลองขุดมหาสวัสดิ์