กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์

ที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ เผยแพร่ข้อมูลโครงการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเดินทางทางน้ำร่วมกับผู้แทนและเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบรรยาย Power Point นำเสนอข้อมูลโครงการ ที่ปรึกษาได้ทำการสัมภาษณ์หารือรวบรวมข้อมูลในประเด็นของการบริหารจัดการระดับน้ำ ขอบเขตการดำเนินงานของกรมชลประทาน ความเป็นไปได้ในการเดินเรือในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ การรักษาระดับน้ำเพื่อให้สามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปี สภาพปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลมาประกอบการศึกษาโครงการต่อไป