กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเดินเรือในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สนข. และที่ปรึกษาได้ประชาสัมพันธ์โครงการ และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ขนส่งจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน เทศบาลนครรังสิต และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินเรือในคลองรังสิตประยูรศักดิ์