การสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายการขนส่ง
และจราจร (สนข.)  พร้อมคณะเดินทางไปยังชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเดินทางทางน้ำจากผู้แทนชุมชนวัดเทพนารี วัดเทพากร วัดภคินีนาถวรวิหาร และวัดบวรมงคล

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ประชาชนริมน้ำยังมีความนิยมใช้เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากในการสัญจรทางน้ำ เนื่องจากมีความสะดวก ใกล้ที่อยู่อาศัย สามารถเข้า-ออกท่าเรือได้ง่าย ประหยัดค่าเดินทางและรวดเร็วกว่าการเดินทางทางถนนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ การเดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถพักผ่อนชมบรรยากาศของแม่น้ำได้ โดยหากมีการพัฒนาท่าเรือและการเดินเรือที่เน้นความปลอดภัย ชุมชนจะใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนริมแม่น้ำแนะนำว่าต้องการให้มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ เพิ่มเติม และมีที่จอดรถ โดยอาจอาศัยความร่วมมือกับวัด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ขณะที่ค่าโดยสารต้องการให้มีการคิดตามระยะทาง ไม่คิดอัตราเดียวตลอดสาย”