การสำรวจคลองผดุงกรุงเกษม

สำรวจชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษม

ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
ทางเรือจากผู้แทนชุมชนวัดโสมนัส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

                        ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่า “ในอดีตนั้น ชุมชุนที่อยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมจะใช้เรือในการเดินทางสัญจร ค้าขาย และขนส่งสินค้ากันมาก แต่หลังจากมีการตัดถนนผ่านหน้าชุมชน ขนานกับลำคลอง การเดินทางทางน้ำ
จึงไม่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเป็นระยะทางที่สั้น จำนวนเรือที่มีให้บริการก็น้อยน้อย ดังนั้น การเดินทางโดยใช้รถโดยสารสารธารณะจึงมีความสะดวก และเป็นนิยมมากกว่า”