การสำรวจคลองผดุงกรุงเกษม


ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเดินทาง
ทางเรือจากผู้แทนชุมชนวัดโสมนัส เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

                        ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่า “ในอดีตนั้น ชุมชุนที่อยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมจะใช้เรือในการเดินทางสัญจร ค้าขาย และขนส่งสินค้ากันมาก แต่หลังจากมีการตัดถนนผ่านหน้าชุมชน ขนานกับลำคลอง การเดินทางทางน้ำจึงไม่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมมีระยะทางที่สั้น จำนวนเรือที่มีให้บริการมีจำนวนที่น้อย ดังนั้น การเดินทางโดยใช้รถโดยสารสารธารณะจึงมีความสะดวก และเป็นนิยมมากกว่า”