การสำรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์และการสร้างการรับรู้ในพื้นที่

สำรวจชุมชนริมคลองขุดมหาสวัสดิ์

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร
ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และคณะ ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ รวม 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนวัดสุวรรณาราม และชุมชนวัดปุรณาวาส

          ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาคลองขุดมหาสวัสดิ์เคยเป็นเส้นทางเดินทางทางน้ำที่สำคัญ
และใช้การขนส่งสินค้าจากจังหวัดต่างๆ เช่น สุพรรณบุรี เข้าไปยังกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบันมีเพียง
การเดินเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการน้อยลงมาก สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดต่อ COVID 2019

            ในการสำรวจชุมชนครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากนายมนูญ นราสดใส ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตร ชุมชนวัดสุวรรณาราม และนางจันทา  ศรีลาสา  กรรมการชุมชนวัดปุรณาวาส