การสำรวจคลองขุดมหาสวัสดิ์และการสร้างการรับรู้ในพื้นที่

         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานครของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และคณะ ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ ได้แก่ ชุมชนวัดสุวรรณาราม และชุมชนวัดปุรณาวาส

          ทั้งนี้ “ในอดีตที่ผ่านมาคลองขุดมหาสวัสดิ์เคยเป็นเส้นทางเดินทางทางน้ำที่สำคัญและใช้การขนส่งสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น สุพรรณบุรี เข้าไปยังกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบันมีเพียงการเดินเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวใช้บริการน้อยลงมาก สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดต่อ COVID 2019”

            ในการสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากนายมนูญ นราสดใส ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตร ชุมชนวัดสุวรรณาราม และนางจันทา  ศรีลาสา  กรรมการชุมชนวัดปุรณาวาส