การสำรวจคลองลาดพร้าว

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเดินทางทางเรือจากผู้แทนชุมชนริมคลองแสนแสบ ย่านชุมชนลาดพร้าว 45  ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 และชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

            ในการลงชุมชนครั้งนี้ คณะผู้ทำการสำรวจชุมชนได้ลงเรือสังเกตการณ์และชมวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสองฝั่งคลองจากช่วงวัดลาดพร้าวถึงท่าเรือชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายจำรัส กลิ่นอุบล ผู้นำชุมชนลาดหร้าว 45 ในการจัดเรือนำชมและสังเกตการณ์เส้นทางสัญจรในคลองลาดพร้าว 

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตประมาณ 20 กว่าปี ช่วงปี พ.ศ. 2536 บริษัท นาวานำโชค จำกัด ให้บริการเดินเรือโดยสารความจุ 50 คน ในคลองลาดพร้าว มี 15 ท่าเรือ ให้บริการเวลา 05.30-19.30 น. คิดค่าโดยสารตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 8 บาท ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการมากและเป็นที่นิยมพอสมควร ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะใช้บริการจากตลาดยิ่งเจริญไปถึงคลองพระโขนงใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเศษ และสามารถเชื่อมการเดินทางไปต่อคลองพระโขนงหรือต่อเรือไปคลองแสนแสบได้ในช่วงที่มีการเดินเรือ ชุมชนเลือกใช้การเดินทางทางน้ำเนื่องจากการจราจรบนถนนติดขัด ประกอบกับพื้นที่ลาดพร้าวมีตรอก-ซอยมาก การใช้เรือมีความสะดวกกว่า อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยเข้าถึงได้ง่ายกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเมื่อเทียบกับการออกไปถนนสายหลัก อย่างไรก็ตาม การให้บริการได้ประมาณ 2 ปี ถึงปี พ.ศ. 2538 เลิกกิจการไปเนื่องจากถูกร้องเรียนเรื่องการเดินเรือแล้วทำให้ริมตลิ่งของชุมชนริมคลองพังเสียหาย และเรือวิ่งเร็วส่งเสียงดัง ปล่อยควันดำ ปัจจุบันเหลือเพียงการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมูลนิธิพุทธรักษา ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มอบเรือจำนวน 4 ลำ แบ่งเป็นเรือขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ และเรือขนาดเล็กขนาด 8-10 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ เก็บค่าโดยสารคนละ 200 บาท ให้ชุมชนใช้บริการนักท่องเที่ยวในเส้นทางคลองลาดพร้าวจนถึงบริเวณพระราม 9 ระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร โดยเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีจุดแวะชุมชนต่าง ๆ หรือตามที่กลุ่มทัวร์เสนอ ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการเป็นคณะอาจารย์และนักศึกษามาดูงาน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ช่วงไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีผู้มาใช้บริการ ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้เริ่มทยอยสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและขยายความกว้างคลอง นอกจากนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) (พอช.) ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดระเบียบชุมชนริมคลองใหม่”