การสำรวจ
คลองรังสิตประยูรศักดิ์

     ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเดินทางทางเรือ และแนวทางการพัฒนาจากผู้แทนชุมชนศาลเจ้า และชุมชนตลาดสุชาติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่า “ในอดีตราว 30 ปีที่แล้ว มีการใช้เรือเพื่อขนส่งสินค้า ขนทราย จากรังสิตไยังคลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมทั้ง มีการใช้เรือไม้แจว เป็นเรือค้าขายอาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ ขนมต่าง ๆ แต่เลิกไปนานมากแล้ว เพราะมีก่อสร้างถนนเลียบคลอง ทำให้ผู้คนเลิกใช้การเดินทางทางน้ำมาใช้การสัญจรทางถนนแทน