การสำรวจคลองประเวศบุรีรมย์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานครของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง เพื่อสำรวจพื้นที่และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเดินทางทางน้ำจากผู้แทนชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ  และชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน

ในการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม มี คุณมนัส มิตรเจริญ  ประธานชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นางลักษณา ซงเต๊ะ  กรรมการมัสยิดชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ นางหทัยรัตน์ แก้วมณี  กรรมการ/ชุมชนสัมพันธ์สุเหร่าบางมะเขือ นายสมาน โตหัวป่า  ประธานชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ และนายเดชา เดวีเลาะ  ประธานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ทั้งนี้ แต่ละคนต่างเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางทางเรือมาก่อนรวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาลำคลองในชุมชน รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน