การสำรวจคลองบางลำพู

     เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาและคณะ ได้ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางลำพูเพื่อสังเกตการณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนริมคลองบางลำพู ณ ชุมชนวัดสังเวช และชุมชนบ้านพานถม ในโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

      ในการสำรวจและเก็บข้อมูลจากชุมชนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากนายสัญชัย ชื่นสิริมงคล 
อดีตประธานชุมชนวัดสังเวช และนางพิมศิริ  สุวรรณนาคร 

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตประมาณ 50-60 ปี มีการสัญจรทางเรือในคลองบางลำพูจากต่างจังหวัดเข้ามาทางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อที่จะเดินไปยังพื้นที่มีนบุรีหรือหนองจอก เมื่อมีประตูน้ำกั้น และมีการสร้างถนนเพิ่มขึ้น จึงหันไปใช้ถนนเพราะมีความสะดวกกว่า โดยในช่วงก่อนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการเดินเรือท่องเที่ยวโดย บริษัท บางกอกคาแนล จำกัด และโดยชุมชนที่ขอยืมเรือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อนำนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกล่องเรือท่องเที่ยว และมีไกด์เป็นเด็กนักเรียนในชุมชนพาชมเที่ยว ซึ่งเด็กนักเรียนก็จะได้รับรายได้ส่วนนี้ ปัจจุบันได้หยุดให้บริการเดินเรือ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะอยากหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในคลองบางลำพู”