การสำรวจคลองบางกอกใหญ่


ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่เพื่อสังเกตการณ์และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ และแนวทางการพัฒนา จากผู้แทนชุมชนวัดสังข์กระจาย ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม และชุมชนตรอกตาแทนซึ่งเป็นชุมชนริมคลองกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ในอดีตมีคนมาใช้ท่าเรือวัดสังข์กระจายวรวิหาร วันละ 30-40 คน เป็นลักษณะเรือเมล์ วิ่งชั่วโมงละ 4-5 ลำ ค่าโดยสาร 7 บาท ในสมัยก่อนมีเรือนำเที่ยว มีการจัดท่องเที่ยวตามเทศกาลต่าง ๆ ในช่วง 10 ปีหลังมานี้ คนไม่นิยมใช้เรือแล้ว หันไปใช้การเดินทางทางถนนกันมากกว่า เนื่องจากสะดวกกว่า เรือไม่ค่อยมีคนใช้ คลองตื้นเขิน ปัจจุบันคลองเป็นคลองปิด เนื่องจากมีการทำประตูระบายน้ำกั้น มีการเปิด-ปิดเป็นเวลา บางครั้งรอนานมาก รวมไปถึงมีผลกับระดับการขึ้นลงของน้ำในคลอง ค่าโดยสารเรือแพงกว่ารถจักรยานยนต์ และเดินทางทางถนนรวดเร็วกว่า ชาวบ้านมองว่าเรือมีความปลอดภัยน้อย ดูอันตราย รวมไปถึงชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาเรือหางยาวที่วิ่งโดยใช้ความเร็ว ทำให้คลื่นมีความแรง เกิดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่ง เคยมีการขอให้ลดความเร็ว แต่ไม่เป็นผล นอกจากนี้ยังมีปัญหาชาวบ้านปลูกสร้างบ้านรุกล้ำพื้นที่บริเวณริมคลอง มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะลงคลองอยู่บ้าง การให้บริการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดช่วง โดยชุมชนมีข้อแนะนำว่า ให้มีการปรับปรุงท่าเรือให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อาจให้มีการคิดค่าโดยสารในราคาถูกหรือให้บริการฟรีในช่วงแรก รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาก ให้ประชาชนทั้งในและนอกชุมชนได้รับทราบถึงการบริการ ทั้งเรื่องเวลาการเดินเรือและค่าโดยสาร เน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว หาจุดขายเพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน”