การสำรวจคลองบางกอกน้อย

สำรวจชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ทีมที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม และ
นายชินกฤตเมธ เจริญธรรม วิศวกรจราจร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยเพื่อสังเกตการณ์
และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ จากผู้แทนชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร  และ
ชุมชนวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นชุมชนริมคลองกอกน้อย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ พบว่าในอดีตประมาณ 50-60 ปีก่อน ชุมชนมีการใช้เรือแจวเพื่อข้ามฟาก และเรือ Taxi เพื่อการเดินทาง
แต่เลิกไปนานแล้ว เนื่องจากมีก่อสร้างถนนมากขึ้น ทำให้คนใช้บริการน้อยลง หันไปใช้การเดินทางทางถนนมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีแต่เรือท่องเที่ยวแบบเช่าเหมาลำแล่นในคลองบางกอกน้อยอยู่บ้าง ส่วนการเดินทางทางเรือในชีวิตประจำวันมีผู้คนบางส่วนยังคงใช้การเดินทางทางเรือ เพื่อไปทำงานในช่วงเวลาเร่งด่วน และหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด โดยใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา