การประชุมหารือกลุ่มย่อยคลองขุดมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 1

ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดการประชุมหารือกลุ่มย่อยคลองขุดมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 1 เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคลองขุดมหาสวัสดิ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งคลอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. ณ ห้องตะเภาแก้ว ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้แทนจากกรมชลประทาน ผู้แทนฝ่ายโยธาจากสำนักงานเขตทวีวัฒนาและสำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้แทนจากกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ปรับปรุงคลองขุดมหาสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมเรือไทย ผู้แทนชุมชนริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ ผู้ประกอบการเดินเรือ ประธานกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนคลองขุดมหาสวัสดิ์ ผู้แทนองค์การตลาดน้ำสวนผักคลองสองนคร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ โดยในที่ประชุมมีความเห็นในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคลองให้มีความสะอาด การแก้ไขปัญหาผักตบชวา การทิ้งขยะลงคลอง เพื่อทำให้เส้นทางคลองขุดมหาสวัสดิ์เอื้อต่อการเดินเรือ นอกจากนี้ผู้แทนต่าง ๆ เห็นควรให้มีการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงท่าเรือ การพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการเดินทางสัญจรและท่องเที่ยว