ความเป็นมาโครงการ

นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มอบหมายกระทรวงคมนาคม
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำลําคลอง
เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งพิจารณาจัดบริการขนส่งทางน้ำในคลองอื่น ๆ 
ที่ขนานกับถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนน และในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ….

ความเป็นมาโครงการ


นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มอบหมายกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำลําคลองเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งพิจารณาจัดบริการขนส่งทางน้ำในคลองอื่น ๆ ที่ขนานกับถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนน และในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 ….

เรื่อด่วนเจ้าพระยา4_0